วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แบบฝึกหัดหลังเรียน

Ø      แบบฝึกหัดหลังเรียน  บทที่  6
คำสั่ง   จงทำเครื่องหมายกากบาท (X)  ทับหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของภาพกราฟฟิกแบบ Vector
ก. ภาพที่ได้จากการถ่ายภาพจากกล้องดิจิตอล
ข. ภาพที่ได้จากการสแกนมาจากเครื่องสแกน
ค. ภาพที่ไฟล์ฟอร์แมต .bmp, .cgm, .gif  เป็นต้น
ง. ภาพที่เกิดจากการวาดเส้นตรง เส้นโค้ง รูปทรงเลขาคณิต
2. การปรับแต่งสีโหมดภาพ วิธีใดเป็นการแสดงสีโดยไล่สีจากขาวไปสีดำ
ก. Automatic
ข. Grayscale
ค. Black & White
ง. Watermark
3. การรวมรูปให้เป็นวัตถุเพียงชิ้นเดียวจะต้องเลือกคำสั่งใด
ก. Grouping>Group
ข. Grouping>Ungroup
ค. Grouping>Regroup
ง. Grouping>Order
4. ข้อใดไม่ใช่ การกำหนดลักษณะของเส้นกรอบ
ก. Arrows
ข. Dashed
ค. Style
ง. Weight
5. การแทรกภาพจาก  ClipArt  ต้องเลือกคำสั่งใด
ก. Picture
ข. Edit
ค. Insert
ง. Tools
6.  Grayscale  เป็นการแสดงสีแบบใด
ก. สีปกติ
ข. สีขาว-ดำ
ค. สีจาง
ง. สีโดยไล่สีจากสีขาวไปสีดำ
7.  Black &White  เป็นการแสดงสีแบบใด
ก. สีปกติ
ข. สีขาว-ดำ
ค. สีจาง
ง. สีโดยไล่สีจากสีขาวไปสีดำ
8. งานพรีเซนเตชั่นกับ  Clip Gallery  มีการจัดเก็บภาพกี่แบบ
ก. 2  แบบ
ข. 3  แบบ
ค. 4  แบบ
ง. 5  แบบ
9. ถ้าเราจะตัดบางส่วนของภาพที่แสดงในสไลด์ให้มีลักษณะตามที่เราต้องการ  เราเรียกว่าอะไร
ก. การ  Crop  ภาพ
ข. การใส่กรอบภาพ
ค. การตกแต่งสี  ClipArt
ง. ไม่มีข้อใดถูก
10. ถ้าต้องการลบองค์ประกอบที่ไม่ต้องการออกไปจะกดปุ่มใด
ก. Shift
ข. Delete
ค. Enter
ง. Tab

Ø      แบบฝึกหัดหลังเรียน  บทที่  7
คำสั่ง   จงทำเครื่องหมายกากบาท (X)  ทับหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก. PowerPoint สามารถสร้างกราฟได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมใด
ข. ในการสร้างกราฟใน PowerPoint จะต้องเรียกโปรแกรม Microsoft Graph
ค. Microsoft Graph เป็นโปรแกรมหลักสำหรับทำหน้าที่ในการสร้างกราฟ
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
2. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบหลักของการแสดงกราฟใน PowerPoint
ก. แกน X และแกน Y
ข. Legend หรือคำอธิบาย
ค. Data Series หรือชุดของข้อมูล
ง. รูปแสดงกราฟแท่ง
3. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก. การจัดทำข้อมูลที่เป็นกราฟสถิติต่างๆ ไม่จำเป็นที่จะต้องแก้ไขข้อมูลใหม่
ข. เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลกราฟก็จะยังคงรูปแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนอกเสียจากสร้างใหม่
ค. เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลในช่องของตารางกราฟจะทำการเปลี่ยนแปลงรูปตามข้อมูลใหม่
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.
4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีการดึงไฟล์จากโปรแกรมอื่นที่มีลักษณะเดียวกันมาไว้ใน PowerPoint
ก. Edit File…
ข. Copy File…
ค. Import File…
ง. Impost File…
5. ข้อใดต่อไปนี้คือการเลือกชนิดของกราฟ
ก. Chart Type…
ข. Chart Options…
ค. Chart Style…
ง. Chart Format…
6. รูปแบบชนิดของกราฟ แบบ Column มีลักษณะคล้ายข้อใดมากที่สุด
ก. แบบ Area
ข. แบบ Pie
ค. แบบ Line
ง. แบบ Bar
7. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด
ก. PowerPoint สามารถตกแต่งกราฟได้
ข. PowerPoint สามารถใส่เส้นกำหนดกราฟได้
ค. PowerPoint สามารถกำหนดคำอธิบายกราฟได้
ง. PowerPoint สามารถกำหนดรูปภาพให้ปรากฏในแท่งกราฟได้
8. ในการเพิ่มสีสันให้กับกราฟ ทั้งลักษณะเส้น ความกว้างของเส้น และสีของรูปกราฟ สามารถเลือกได้ที่ใด
ก. Patterns
ข. Data Labels
ค. Option
ง. Edit
9. โดยปกติการสร้างแผนผังขององค์กรจะเริ่มต้นที่บุคลากรกี่ตำแหน่ง
ก. 2 ตำแหน่ง
ข. 3 ตำแหน่ง
ค. 4 ตำแหน่ง
ง. กี่ตำแหน่งก็ได้
10. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
ก. แผนผังสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ โดยที่ไม่ต้องพิมพ์ใหม่
ข. แผนผังสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ โดยที่ต้องพิมพ์ใหม่
ค. แผนผังสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์ได้ เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนงาน
ง. แผนผังสามารถเปลี่ยนสไตล์ได้ เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนคน

Ø      แบบฝึกหัดหลังเรียน  บทที่  8
คำสั่ง   จงทำเครื่องหมายกากบาท (X)  ทับหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  คำสั่งเติมลักษณะพิเศษให้กับพื้นหลัง  ที่เรียกว่า Gradient  คือข้อใด
ก. การไล่โทนสี
ข. การกำหนดพื้นผิว
ค. การกำหนดลวดลาย
ง. การใช้ภาพเป็นพื้นหลัง
2.  การตกแต่งพื้นหลัง  โดยใช้ Presets  คือข้อใด
ก. ใช้สองสีในการไล่โทน
ข. ใช้สีเดียวไล่โทนความเข้มสี
ค. เลือกชื่อชุดสีจากสีที่กำหนดไว้
ง. เลือกลักษณะการไล่โทนสีตามความต้องการ
3.  หากต้องการให้พื้นหลังมีลักษณะเป็นลาย หินอ่อนต้องเลือกรูปแบบใด
ก. Texture
ข. Picture
ค. Pattern
ง. Gradient
4.  ข้อใดคือความหมายของ  Color Scheme
ก. โครงร่างสีภาพนิ่งที่ได้ออกแบบไว้แล้ว
ข. จานสีที่สามารถจะผสมสีได้ตามต้องการ
ค. ฟังก์ชั่นที่ต้องติดตั้งเพิ่ม เพื่อให้มีตัวเลือก
ง. แถบเครื่องมือที่มีไว้สำหรับการตกแต่งที่เกี่ยวข้องกับสีทั้งหมด
5.  ขั้นตอนตกแต่งพื้นหลังสไลด์ด้วย Slide Design  คือข้อใด
ก. ใช้คำสั่ง  Format>Background  แล้วเลือกรูปแบบที่ต้องการ
ข. Drag mouse  เลือกพื้นหลังที่ต้องการ  แล้วใช้คำสั่ง  Background
ค. Double click  ที่พื้นหลังจะปรากฏรายการให้เลือกรูปแบบพื้นหลัง
ง. Click mouse  ปุ่มขวาในพื้นที่ว่างของสไลด์แล้วเลือกคำสั่ง  Slide  Design
6.  ข้อใดให้ความหมายของ  Slide  master  ได้ถูกต้องที่สุด
ก. แผ่นสไลด์สำรองของงานนำเสนอ
ข. แผ่นสไลด์ที่เป็นแม่แบบของทุกๆ แผ่น
ค. แผ่นสไลด์ที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
ง. แผ่นสไลด์ที่ได้คัดลอกมาจากสไลด์อื่นๆ
7. ประโยชน์ของการสร้าง Slide Master  คือข้อใด
ก. ได้รูปแบบของสไลด์ที่มีความหลากหลาย
ข. การแก้ไขข้อมูลในสไลด์ไม่ขึ้นอยู่กับสไลด์อื่น
ค. ไดสไลด์ที่ตรงกับความต้องการใช้งานมากที่สุด
ง. อำนวยความสะดวกต่อการทำสไลด์ที่มีลักษณะเหมือนๆ กัน
8. Omit Background Graphics From Master  หมายถึงอะไร
ก. ไม่ใช้พื้นหลังกราฟิกจากต้นแบบ
ข. ใช้พื้นหลังกราฟฟิกจากต้นแบบ
ค. เปลี่ยนสีพื้นสไลด์ทุกๆ แผ่น
ง. เปลี่ยนสีพื้นเฉพาะสไลด์แผ่นที่กำลังทำงานอยู่
9. ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างภาพนิ่งที่สามารถกำหนดเองได้
ก. Fill
ข. Accent
ค. Frame color
ง. Background
10. หากต้องการตกแต่งสไลด์จะเลือกคำสั่งใด
ก. Slide design
ข. Color schemes
ค. Design templates
ง. Animation schemes

Ø      แบบฝึกหัดหลังเรียน  บทที่  9
คำสั่ง   จงทำเครื่องหมายกากบาท (X)  ทับหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  ข้อใดคือประโยชน์ของการสร้างเทคนิคให้กับสไลด์มากที่สุด
ก. เพื่อสร้างงานพรีเซนเตชั่นให้ดีและประหยัดพื้นที่
ข. เพื่อสร้างงานพรีเซนเตชั่นให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอย
ค. เพื่อสร้างงานพรีเซนเตชั่นดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
ง. เพื่อสร้างงานพรีเซนเตชั่นมีความเล็กกะทัดรัด
2.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. PowerPoint สามารถกำหนดการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุด้วยเทคนิคที่มีอยู่แล้วในโปรแกรม
ข. PowerPoint ใส่เอฟเฟคการเคลื่อนไหวได้เฉพาะกับข้อความ และภาพเท่านั้น
ค. เราสามารถกำหนดเวลาในการแสดงเอฟเฟคได้
ง. เราสามารถใส่เสียงประกอบการแสดงเอฟเฟคได้
3. การใส่เอฟเฟคเปลี่ยนหน้าสไลด์ควรทำงานในมุมมองใด
ก. Slide Sorter View
ข. Normal View
ค. Slide View
ง. Slide Show
4. ข้อใด คือ ความสามารถของคำสั่ง Animation Schemes   
ก. กำหนดเอฟเฟคให้กับแต่ละวัตถุในสไลด์ด้วยตัวเอง
ข. กำหนดเอฟเฟคให้กับแต่ละวัตถุในสไลด์ด้วยรูปแบบสำเร็จรูป
ค. กำหนดเอฟเฟคในการเปลี่ยนหน้าสไลด์
ง. กำหนดเอฟเฟคสร้างการเคลื่อนไหวให้กับกราฟ
5. ในการกำหนดเอฟเฟคให้กับข้อความโดยใช้คำสั่ง Hide After Animation หมายถึง
ก. เมื่อมีการแสดงครั้งต่อไปให้ซ่อนข้อความนั้น
ข. เมื่อมีการแสดงการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปให้แสดงข้อความนั้น
ค. เมื่อมีการแสดงให้ทำการซ่อนข้อความนั้น
ง. เมื่อมีการแสดงไม่ต้องทำอะไรกับข้อความนั้น
6. ในช่อง Animate Text การกำหนดคำสั่ง By Word หมายถึง
ก. แสดงข้อความในแต่ละหัวข้อทั้งหมดพร้อมกัน
ข. แสดงข้อความทีละคำ
ค. แสดงข้อความทีละตัวอักษร
ง. แสดงข้อความออกมาแบบบางมาเข้ม
7. หากต้องการให้กราฟแสดงกราฟออกมาในแต่ละกลุ่มก่อนแล้วจึงแสดงกราฟของกลุ่มต่อไปต้องใช้คำสั่งใด
ก. By Series
ข. By Category
ค. By Element in series
ง. By Element in Category
8.  ข้อใดคือการเชื่อมโยงไปยังสไลด์ก่อนหน้า
ก. Next Slide
ข. Previous Slide
ค. First Slide
ง. Last Slide
9. ในการกำหนดเอฟเฟคเอง จะต้องกำหนดการเริ่มต้นให้เอฟเฟคของวัตถุทำงานได้ที่ใด
ก. Add Effect
ข. Start
ค. Direction
ง. Speed

10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำสั่งเกี่ยวกับเทคนิคในการเปลี่ยนแผ่นสไลด์
ก. Animation Schemes
ข. Custom Animation
ค. Slide Show
ง. Slide Transition

Ø      แบบฝึกหัดหลังเรียน  บทที่  10
คำสั่ง   จงทำเครื่องหมายกากบาท (X)  ทับหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดคือประโยชน์ของ Summary Slide
ก. การรวบรวมหัวข้อของแต่ละสไลด์ที่เราได้กำหนดลงในสไลด์แผ่นเดียว
ข. เป็นการสรุปการจัดสไลด์ที่จะนำเสนอในรูปแบบเดียวกัน
ค. เป็นการเอาหัวข้อสไลด์มาเรียงกันเพื่อที่จะใช้เก็บวัตถุในที่ใช้แสดงในสไลด์
ง. เป็นการสรุปครั้งสุดท้ายของสไลด์หลังจากที่ได้นำเสนอไปเรียบร้อยแล้ว
2. การกระทำที่ทำให้ผู้บรรยายสามารถจดจำลำดับการบรรยายและควบคุมเนื้อหาได้ เรียกว่า
ก. การสร้าง Summary Slide
ข. การสร้างบันทึกย่อ
ค. การกำหนดสถานะของสไลด์
ง. การควบคุมสไลด์
3. Handout master หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
ก. ต้นแบบมุมมอง
ข. ต้นแบบร่างการนำเสนอ
ค. ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย
ง. ต้นแบบหน้าจอการแสดง
4. Print What หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
ก. การกำหนดลำดับของสไลด์ที่ต้องการจะพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ที่ตั้งค่าไว้
ข. การกำหนดจำนวนชุดของเอกสารที่ต้องการจะพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ที่ยังไม่ได้ตั้งค่า
ค. การกำหนดมาตรฐานของการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ ที่ยังไม่ได้ตั้งค่า
ง. การเลือกสิ่งที่ต้องการพิมพ์และกำหนดคุณสมบัติของเอกสารประกอบการบรรยาย
5. Print Range หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
ก. การกำหนดลำดับของสไลด์ที่ต้องการจะพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ที่ตั้งค่าไว้
ข. การกำหนดจำนวนชุดของเอกสารที่ต้องการจะพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ที่ยังไม่ได้ตั้งค่า
ค. การกำหนดมาตรฐานของการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ ที่ยังไม่ได้ตั้งค่า
ง. การเลือกสิ่งที่ต้องการพิมพ์และกำหนดคุณสมบัติของเอกสารประกอบการบรรยาย
6. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มตัวเลือก Print Range
ก. Current Slide
ข. Custom Show
ค. Scale to fit page
ง. Selection
7. ช่อง Copies สามารเลือกลักษณะการเรียงพิมพ์ได้กี่แบบ
ก. 1 แบบ
ข. 2 แบบ
ค. 3 แบบ
ง. 4 แบบ
8. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก. การตั้งค่าเวลาในการบรรยายสไลด์เพื่อช่วยนับเวลาในการนำเสนอของสไลด์ในแต่ละแผ่น
ข. การตั้งค่าเวลาในการบรรยายสไลด์เพื่อช่วยนับเวลาที่วัตถุในการสไลด์ในขณะที่ปรากฏที่จอภาพ
ค. การตั้งค่าเวลาในการบรรยายสไลด์เพื่อช่วยลดขนาดของไฟล์งานนำเสนอให้มีขนาดเล็ก
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.
9. การอัดเสียงประกอบคำบรรยาย ถ้ากำหนดให้มีคุณภาพของเสียงใกล้เคียงกับต้นฉบับผลลัพธ์คือ
ก. เสียงที่ได้ออกมาหลังจากการอัดมีคุณภาพเสียงที่ดีกว่าเดิมเนื่องการคอมพิวเตอร์ช่วย
ข. เสียงที่ได้ออกมาหลังจากการอัดไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีขนาดการเก็บไฟล์ที่เล็กกว่า
ค. เสียงที่ได้ออกมาหลังจากการอัดเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและมีขนาดการเก็บไฟล์ที่ใหญ่กว่า
ง. ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณภาพที่ได้เท่าเดิมและไม่มีผลต่อการเก็บข้อมูล
10. ข้อใดกล่าวผิด
ก. การแสดงสไลด์โดยใช้คอมพิวเตอร์นั้น เราสามารถทำได้โดย Slide Show>View Show
ข. ในขณะที่แสดงสไลด์อยู่นั้นไม่สามารถกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงได้เอง นอกเสียจากได้บันทึกไว้
ค. ในระหว่างที่แสดงสไลด์อยู่เราสามารถที่จะกระโดดข้ามไปยังแผ่นอื่นๆ ได้ตามที่เราต้องการ
ง. สามารถใช้ลูกศรที่เป็นตัวชี้ให้กลายเป็นปากกาขีดเส้นหรือเขียนข้อความบนแผ่นสไลด์ที่กำลังแสดงอยู่ได้

เฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน  บทที่  6
1. ง      2. ค      3. ก      4. ก      5. ค      6. ง     7. ข      8. ข       9. ก     10. ข
แบบทดสอบหลังเรียน  บทที่  7
1. ง      2. ง      3. ข      4. ค      5. ก      6. ง     7. ง      8. ก       9. ค     10. ข
แบบทดสอบหลังเรียน  บทที่  8
1. ก      2. ค      3. ค      4. ข      5. ง      6. ข     7. ง      8. ก       9. ข     10. ก
แบบทดสอบหลังเรียน  บทที่  9
1. ค      2. ข      3. ง      4. ข      5. ค      6. ข     7. ข      8. ข       9. ข     10. ง
แบบทดสอบหลังเรียน  บทที่  10
1. ก      2. ข      3. ค      4. ง      5. ก       6. ค     7. ข      8. ข       9. ค     10. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น