วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บทที่ 7 กราฟ และแผนผัง

ในบทนี้จะกล่าวถึงการนำเสนอข้อมูลลงในสไลด์ด้วยกราฟแผนผัง  เพื่อทำให้งานพรีเซนเตชั่นดูเข้าใจง่ายและน่าสนใจมากขึ้น
7.1  การสร้างกราฟลงในสไลด์
                เนื่องจากไม่สามารถสร้างกราฟได้จากโปรแกรม  PowerPoint  โดยตรง  แต่จะต้องเรียกใช้โปรแกรม  Microsoft  Graph  ซึ่งเป็นโปรแกรมย่อยสำหรับทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ
ในบทนี้จะกล่าวถึงการนำเสนอข้อมูลลงในสไลด์ด้วยกราฟแผนผัง  เพื่อทำให้งานพรีเซนเตชั่นดูเข้าใจง่ายและน่าสนใจมากขึ้น
1.       Click  mouse  เลือกไอคอน  มุมมอง  เพื่อเปลี่ยนให้อยู่ในมุมมอง  Normal  View
2.       Click  mouse  เลือก  ไอคอน  กราฟ หรือคำสั่ง  Insert>Chart  (แทรก>แผนผัง)
3.       ใส่ข้อมูลต่างๆ  ในตาราง  เช่น  ชื่อแถว  ชื่อคอลัมน์  ตัวเลข  เป็นต้น
4.       Click  mouse  ส่วนใดๆ  ของสไลด์นอกบริเวณกราฟ
1.  ส่วนประกอบต่างๆ  ของกราฟ
                ส่วนประกอบต่างๆ  ของกราฟจะช่วยให้อ่านข้อมูลได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น  ดังนี้
2.  การกรอกและแก้ไขข้อมูลใน  Datasheet
                การจัดทำข้อมูลที่เป็นกราฟสถิติต่างๆ  นั้นจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้แสดงข้อมูลที่ใหม่เสมอ  ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆ  ดังนี้
1.       เลื่อนลูกศรไปที่กราฟแล้ว  Double  Click  จะเกิดกรอบล้อมรอบกราฟและเข้าโปรแกรม  Microsoft  Graph  โดยอัตโนมัติ
2.       แก้ไขข้อมูลในตาราง  Datasheet  ซึ่งจะเกิดผลโดยตรงต่อกราฟด้วย  ซึ่งการกรอกข้อมูลคล้ายกับการป้อนข้อมูลในโปรแกรม  Excel
3.       Click  mouse  ส่วนใดๆ  ของสไลด์นอกเหนือบริเวณกราฟ
3.  การ  Import  File  ลงในตารางข้อมูล
                การ  Import  File  ลงในตารางข้อมูล  คือ  การดึงเอาไฟล์ในโปรแกรมอื่นที่มีลักษณะการจัดทำตารางข้อมูลเช่นเดียวกันมาใส่ในตารางข้อมูล  Microsoft  Graph  ตัวอย่างเช่น  การ  Import  File  จาก  Microsoft  Excel  วิธี  Import  File   มีขั้นตอนดังนี้
1.       เลื่อนลูกศรไปที่กราฟแล้ว  Double  Click  จะเกิดกรอบล้อมรอบกราฟ  และเข้าโปรอกรม  Microsoft  Graph  โดยอัตโนมัติ
2.       เลือกคำสั่ง  Edit> Import  File …(แก้ไข>นำเข้าแฟ้ม)  จะปรากฏหน้าต่าง  Import  File  ซึ่งมีไว้สำหรับเลือกไฟล์ที่จะลงใส่ลงใน  Datasheet  ของ  Microsoft  Graph
3.       เลือกไฟล์ที่ต้องการ
4.       Click  mouse  ปุ่ม  Open  จะปรากฏหน้าต่าง  Import  Data  Options
5.       Click  mouse  เลือก  Sheet  ที่เก็บข้อมูล
6.       กำหนดให้เขียนทับ  Datasheet  เดิม  หากเลือกที่  Overwrite  existing  cells  ซึ่งเป็นการ  Import  File    สามารถเลือกได้ว่าจะนำมาทั้ง  Sheet  โดย  Click  เลือก  Entire  Sheet  หากต้องการนำบางส่วนให้  Click  เลือก  Range
7.       Click  mouse  ปุ่ม  OK  ข้อมูลที่ดึงเข้ามาจะถูกใส่ใน  Datasheet  เรียบร้อย
8.       ข้อมูลในตารางจะเป็นจ้อมูลเดียวกันกับไฟล์  Excel
9.       กราฟจะแสดงข้อมูลจาก  Datasheet  ที่เลือกจากไฟล์  Excel
4.  การเปลี่ยนชนิดของกราฟ
                เราสามารถเปลี่ยนชนิดของกราฟที่แสดงได้ใน  Microsoft  Graph  โดยมีให้เราเลือกได้หลายแบบ
1.       เลื่อนลูกศรไป  Double  click  ที่กราฟ  จะเกิดกรอบล้อมรอบกราฟและเข้าโปรแกรม  Microsoft  Graph  โดยให้อัตโนมัติ
2.       เลือกคำสั่ง  Chart>Chart  Type…  (แผนภูมิ>ชนิดแผนภูมิ)
3.       Click  mouse  ที่แท็บ  Standard  Types  เพื่อเลือกรูปแบบสไตล์กราฟมาตรฐาน
4.       Click  mouse  เลือกประเภทของสไตล์กราฟ  จะปรากฏรูปแบบกราฟในสไตล์ให้เลือก
5.       Click  mouse  เลือกสไตล์กราฟ
6.       Click  mouse  ปุ่ม  Press and Hold to View Sample  ค้างไว้  เพื่อดูภาพตัวอย่าง
7.       Click  mouse  ปุ่ม  OK
8.       หลังจากนั้นจะปรากฏรูปภาพตามแบบที่เลือกไว้
5.  การเพิ่มชื่อเรื่อง/ชื่อแกนให้กราฟ
1.       Double  click  รูปกราฟที่ต้องการเพิ่มชื่อเรื่องและชื่อแกน
2.       ใช้คำสั่ง  Chart>Chart  Options
3.       Click  เลือกแท็บ  Title  พิมพ์ข้อความลงในช่อง
Chart  Title                                :               ชื่อเรื่อง
Category  X  axis     :               ประเภทข้อมูลในแกน  X
Value  z                        :               จำนวนข้อมูล
4.       Click  mouse  ปุ่ม  OK
7.2  การตกแต่งกราฟ
                เราสามารถทำให้กราฟที่สร้างนั้น  ดูเข้าใจง่ายและสวยได้โดยการเสริม  เพิ่ม  เติม  แต่ง  ลักษณะ  และสีสันต่างๆ  ได้ดังนี้
1.  การใส่เส้นกำหนด  และคำอธิบายกราฟ
                การใส่เส้นกำหนดและคำอธิบายกราฟนั้นจะช่วยให้เราอ่านข้อมูลได้เข้าใจดีขึ้น  และเราสามารถทำการเส้นกำหนด  และคำอธิบายกราฟได้ดังนี้
1.       เลื่อนลูกศรไป  Double  click  ที่กราฟ  จะเกิดกรอบล้อมรอบกราฟและเข้าโปรแกรม  Microsoft  Graph  ให้โดยอัตโนมัติ
2.       Click  mouse
-          สำหรับใส่เส้นเพื่อช่วยในการดูประเภทข้อมูล
-          สำหรับใส่เส้นช่วยในการอ่านค่าข้อมูล
-          สำหรับแสดง/ไม่แสดงคำอธิบายกราฟ  (Legend)
2.  การเพิ่มสีสันให้กับกราฟ
                สำหรับกราฟที่มีข้อมูลและตัวแปรจำนวนที่มากขึ้นนั้น  จะนำให้การอ่านข้อมูลดูแล้วเข้าใจยาก  แต่เราสามารถตกแต่งในแต่ส่วนของกราฟได้  เช่น  ขนาดของเส้นกราฟ  สีของแท่งกราฟ  กำหนด  Label  เป็นต้น  ซึ่งช่วยให้การอ่านและความเข้าใจในข้อมูลนั้นง่ายขึ้น  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.       เลือกกราฟโดย  Double  click  ที่กราฟ  ซึ่งจะเป็นการเข้าโปรแกรม  Microsoft  Graph
2.       เลื่อนลูกศรไปยังตำแหน่งของกราฟที่จะแก้ไข  เช่น  แท่งกราฟแท่งใดแท่งหนึ่งแล้ว  Double  click
3.       แก้ไขรูปแบบของกราฟใน  Format  Data  Series  ไดอะล็อกซ์  เช่น  สี,  เส้นขอบ
4.       Click  mouse  ปุ่ม  OK
5.       ผลลัพธืสีของแท่งกราฟจะเปลี่ยนเป็นสีที่ได้แก้ไขใหม่
7.3  แผนผังองค์กร
                เป็นแผนผังแสดงชื่อและตำแหน่งของพนักงานภายในองค์กร  รวมทั้งสายการบบังคับบัญชา  ซึ่งเราสร้างโดยใช้โปรแกรม  Microsoft  Organization  Chart  ซึ่งเป็นโปรแกรมย่อยสำหรับสร้างผังองค์กรโดยเฉพาะ
1.       เพิ่มสไลด์แผ่นใหม่โดย  Click  mouse  ปุ่ม  New Slide  หรือเลือกคำสั่ง  Insret>New Slide  (แทรก>สร้างภาพนิ่ง)
2.       เลือก  Auto layout  ที่เป็นผังองค์กรในหน้าต่างงาน  Slide  Layout
3.       เลื่อนลูกศรไปในบริเวณผังองค์กรแล้ว  Double  click
4.       ปรากฏหน้าจอ  Diagram  Gallery  ให้  Click  mouse  เลือกการสร้างผังองค์กร
5.       Click  mouse  ปุ่ม  OK
6.       กรอกข้อมูลในผังองค์กร  เช่น  ชื่อ  ตำแหน่ง  เป็นต้น  โดยเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้ว  Click  mouse  เลือกตำแหน่งกรอกข้อมูล  ชื่อ  และตำแหน่ง
7.       Click  mouse  ในบริเวณที่ว่างด้านนอกเพื่อออกจากหน้าจอการสร้างผังองค์กร  จากนั้นจะได้ผังองค์กรที่เราต้องการ
1.  การสร้างและแก้ไขแผนผังองค์กร
                เครื่องมือที่ใช้ในการเพิ่มและแก้ไขตำแหน่งต่างๆ  ในผังองค์กรที่มี Microsoft  Organization  Chart  มีดังนี้
2.  การเพิ่มตำแหน่งในแผนผังองค์กร
                ในปกติโปแกรม  Microsoft  Organization  Chart    จะเริ่มต้นสร้างผังองค์กรที่ประกอบด้วยบุคลากรจำนวน  4  ตำแหน่ง  และเราสามารถเพิ่มตำแหน่งบุคลากรลงในผังองค์กรได้  ดังนี้
1.       เลื่อนลูกศรไปที่ผังองค์กรแล้ว  Click  mouse  ตรงตำแหน่งที่จะเพิ่มผู้ช่วย  และจะปรากฏเครื่องมือ  Organization  Chart 
2.       Click  mouse  เลือก  Assistant  สำหรับเพิ่มผู้ช่วย
3.       Click  mouse  ตรงตำแหน่งที่เพิ่มผู้ช่วย  เพื่อกรอกข้อมูล  ได้แก่  ชื่อ  และตำแหน่ง
4.       ได้ผลลัพธ์ของการเพิ่มตำแหน่งในผังองค์กรตามต้องการ
3.  การปรับเปลี่ยนย้าย
                ถ้ามีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่ง  เราก็สามารถแก้ไขผังองค์กรได้อย่างง่ายๆ  โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่  เพียงให้เรา  Click  mouse  กรอบตำแหน่งที่ต้องการย้าย  และ  Drag  mouse  มายังตำแหน่งใหม่แล้วปล่อยเมาส์
4. การเปลี่ยนสไตล์แผนผังองค์กร
                การวางโครงสร้างทีมงานที่จะทำงานนั้น  เราจะต้องวางให้เหมาะสมกับงานและจำนวนคน  ซึ่งเราสามารถที่จะวางโครงสร้างที่เป็นผังองค์การให้เหมาะสมด้วยสไตล์แบบต่างๆ  ดังนี้
1.       เลื่อนลูกศรไปที่ผังองค์กรแล้ว Cllick  mouse  จะเกิดกรอบล้อมรอบผังองค์กรและจะปรากฏเครื่องมือ  Organization  Chart
2.       Cllick  mouse  เลือกสไตล์ขององค์กรตามต้องการ
3.       ผังองค์กรจะจัดเป็นรูปแบบใหม่
สรุปท้ายบท
                ในบทนี้ทำให้เราสามารถสร้างกราฟเพื่อช่วยในการเปรียบเทียบข้อมูล  โดยเราสามารถเลือกชนิดของกราฟให้เหมาะสมกับข้อมูลของเรา  และการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ  ในกราฟให้ดูง่ายน่าสนใจ  รวมทั้งการสร้างแผนผังบุคลากร  ที่นำเสนอถึงทีมงาน  หรือผู้ร่วมงานในโครงการที่เรานำเสนอนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น