วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล  รหัสวิชา  2201-2406
จุดประสงค์รายวิชา
1.  เพื่อให้เข้าใจบทบาทและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล
2.  เพื่อให้รู้หลักการ   วิธีการนำเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรมการนำเสนอ
3.  เพื่อให้มีทักษะการใช้โปรแกรมการนำเสนอ
4.  เพื่อให้มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดี  ในการใช้คอมพิวเตอร์
มาตรฐานรายวิชา
1.  อธิบายความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลในงานธุรกิจ
2.  อธิบายความหมาย  หน้าที่  และส่วนประกอบของโปรแกรมนำเสนอข้อมูล
3.  ประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลในการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา
             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล  หลักการออกแบบงานที่จะนำเสนอ  การใช้โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น